ΤΥΔΕ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Το ΤΥΔΕ χορηγεί επίδομα μητρότητας 800 ευρώ σύμφωνα με την αριθ. 10060/15858/606 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2665/2014).

Δικαιολογητικά :

1. Αίτηση

2. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως τέκνου

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 στην οποία να δηλώνεται ότι το επίδομα δεν έχει εισπραχθεί  από άλλο ταμείο

4. Φωτοτυπία βιβλιάριου τραπέζης για τον αριθμό λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μήτσης